Episcias and Kohlerias

To sale: rhizome or young plant

Sales price: 5,00 €

For sale: young plant

Sales price: 10,00 €

For sale: young plant

Sales price: 10,00 €

For sale: young plant

Sales price: 7,00 €

For sale: young plant

Sales price: 10,00 €

For sale: young plant

Sales price: 7,00 €

To sale: young plant

Sales price: 7,00 €

For sale: young plant

Sales price: 7,00 €

For sale: young plant

Sales price: 7,00 €

To sale : young plant

Sales price: 7,00 €